Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp Trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp Trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị.TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           QUẢNG TRỊ                                                                                                   Độc Lập –  Tự Do – Hạnh Phúc

     Số : 35/TA-TBMT                                                                                       Đông Hà, ngày 16 tháng 12 năm 2010                              

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

-Tên bên mời sơ tuyển:Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị.
-Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp Trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị.
-Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển.
-Thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển: Trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2010 đến trước 8giờ, ngày  27 tháng 12 năm 2010. 
-Địa điểm bán HSMST: Số 45 Lê Lợi – Đông Hà – Quảng Trị.
 -Địa chỉ nhận HSDST: Số 45 Lê Lợi – Đông Hà – Quảng Trị.
-Thời điểm đóng sơ tuyển : 8 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2010.
-Hồ sơ dự sơ tuyển sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 12 năm 2010 tại Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị, Số 45 Lê Lợi – Đông Hà – QuảngTrị.
             Ban quản lý dự án xây dựng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị, kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm tới tham gia mua hồ sơ mời sơ tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên./.        


                                                                                                                                                 CHÁNH ÁN
                                                                                                                                             Hoàng Văn Em