Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, Dự án nhóm B, Ngành: Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Số hiệu: 1505/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh BẮc Giang
Số hiệu: 1558/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 80.497.191.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn (18 gói thầu)


  Gồm 18 gói thầu: Trong đó: 07 Gói thầu tư vấn và 11 gói thầu xây lắp
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập hồ sơ mời thầu gói thầu khảo sát, thiết kế BVTC-TDT
 • 15.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qúy IV năm 2008Trọn gói 1 tháng
  2 Khảo sát, thiết kế BVTC-TDT
 • 3.769.230.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu hạn chế , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 6 tháng
  3 Khảo sát, thăm dò tổ mối
 • 200.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 4 tháng
  4 Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp
 • 22.337.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 9 tháng
  5 Kiểm toán công trình
 • 145.712.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008 – Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 48 tháng
  6 Bảo hiểm công trình
 • 335.357.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 tháng
  7 Kiểm định chất lượng công trình
 • 266.518.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 48 tháng
  8 Rà phá bom, mìn (6 hồ)
 • 390.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Trọn gói 3 tháng
  9 Xử lý tổ mối hồ Đá Mài, Khuôn Thần, Dộc Bấu, Đồng Cốc
 • 800.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I năm 2009Theo đơn giá 6 tháng
  10 Khoan phụt vữa hồ Trại Muối
 • 1.394.441.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 9 tháng
  11 Khoan phụt vữa hồ Lòng Thuyền
 • 1.800.696.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 3 tháng
  12 Cải tạo, nâng cấp đập chính đập phụ và cống lấy nước hồ Đá Mài
 • 7.376.356.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 24 tháng
  13 Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ số 1, số 2 và khu quản lý hồ Đá Mài
 • 13.291.979.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 24 tháng
  14 Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Khuôn Thần
 • 4.023.229.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 24 tháng
  15 Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Đồng Cốc
 • 8.178.753.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 24 tháng
  16 Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Lòng Thuyền
 • 4.508.377.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 24 tháng
  17 Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Dộc Bấu
 • 5.076.217.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 24 tháng
  18 Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Trại muối
 • 5.115.193.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 24 tháng