Mua sắm máy phát điện 300 KVA

Mua sắm máy phát điện 300 KVA

01
Tháng 11/2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 735.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu