Mua sắm 02 xe ô tô cứu thương

Mua sắm 02 xe ô tô cứu thương

01
Tháng 12/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.241.000.600 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói