Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp.

Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp. Thời gian bán HSMT: từ từ 8giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2012 đến 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 5 năm 2012. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: UBND huyện Anh Sơn, khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.721312. Thời điểm đóng thầu: Vào đúng 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 05 năm 2012 tại UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên bên mời thầu: UBND huyện Anh Sơn

 – Tên gói thầu: Xây lắp

 – Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 7A vào nhà máy xi măng Hợp Sơn, huyện Anh sơn, tỉnh Nghệ An.

 – Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh đầu tư theo chính sách ưu đãi của tỉnh; ngân sách huyện chịu trách nhiệm bố trí một phần vốn còn thiếu đảm bảo hoàn thành dự án.

 – Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

 Thời gian bán HSMT: từ từ 8giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2012 đến 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 5 năm 2012.

 – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: UBND huyện Anh Sơn, khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0383.721312

 – Giá bán 1 bộ HSMT: Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh là 1.000.000 đồng (Một triệu VNĐ)

 – Địa chỉ nhận HSDT:UBND huyện Anh Sơn, khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

 Thời điểm đóng thầu: Vào đúng 08  giờ 00 phút, ngày  03  tháng  05  năm 2012  tại UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

 – Bảo đảm dự thầu: Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu VNĐ). Hình thức bảo đảm dự thầu được qui định chi tiết trong hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến UBND huyện Anh Sơn, khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơnchậm nhất là trước 08 giờ 00 phút (Giờ việt nam) ngày  03  tháng  05 năm 2012.

 HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút ( giờ Việt Nam), ngày 03  tháng 05 năm 2012, tại UBND huyện Anh Sơn, khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

                                                                                                     T.M Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

Võ Thị Hồng Lam