Số 1 năm 2007

Số 1 năm 2007

1
Từ ngày 25/11/2007 đến 10/12/2007
15 ngày sau khi ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 764363000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói