Xây lắp

Xây lắp

1
Quý IV/2007
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.321.543.955 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói