Giám sát thi công gói tổng thầu

Giám sát thi công gói tổng thầu

TV15
Quý 4/2007
36 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.689.238.304 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian