Xây lắp Trường TH Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng học

Xây lắp Trường TH Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng học

Gói thầu: Xây lắp Trường TH Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng học

Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn khác

Bên mời thầu: UBND xã Phùng Xá

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 ngày 05/12/2007 đến trước 8 giờ 30 ngày 20/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: UBND xã Phùng Xá, thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Điện thoại: (034) 3672417

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 20/12/2007.

(Nhà thầu đăng ký mua HSMT từ ngày 01/12/2007 đến ngày 02/12/2007 trong giờ hành chính)