Xây dựng mới ga Mương Mán

Xây dựng mới ga Mương Mán

Gói thầu số 04/KV3-2008
Quý I/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.100.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá