Mua sắm thiết bị phục vụ quản lý dự án

Mua sắm thiết bị phục vụ quản lý dự án

HT-G.4
11/2007-12/2007.
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 531850000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm