Tư vấn giám sát xây lắp và mua sắm thiết bị

Tư vấn giám sát xây lắp và mua sắm thiết bị

HT-G.3
11/2007-2/2008.
Tối thiểu 150 ngày
Giá gói thầu:
 • 1270298000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá