Mua sắm công tơ điện

Mua sắm công tơ điện

HT-G.2
11/2007-1/2008.
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 6286822000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá