Cung cấp sách, tài liệu dưới dạng điện tử – sản phẩm Proquest ABI/Inform Global

Cung cấp sách, tài liệu dưới dạng điện tử – sản phẩm Proquest ABI/Inform Global

07
Từ tháng 10/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 402.000.000 (VND)
 • Viện trợ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói