Xây lắp phần chuyên điện công trình “Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội” (HHD080102)

Thông báo mời thầu gói thầu: xây lắp phần chuyên điện công trình “Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội” (HHD080102)

Tên dự án:Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội (HHD080102)
Tên gói thầu:xây lắp phần chuyên điện công trình “Đại tu lưới trung thế đường dây An Thái và đầu nguồn Tây Hội” (HHD080102)
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Điện lực Gò Vấp – 176 A Dương Quảng Hàm, P.05, Q.Gò Vấp Tp.HCM
06/12/2007 đến 20/12/2007
550.000 (VND)
20/12/2007 09:00
20/12/2007 09:00