Thiết bị phụ trợ accu, pin mặt trời và cắt lọc sét AC

Thiết bị phụ trợ accu, pin mặt trời và cắt lọc sét AC

1
Tháng 12/2007
Tháng 12/2007
Giá gói thầu:
 • 161.472.000 (VND)
 • ĐTXD 2007
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu