Gói thầu số 6: Xây dựng 4 cầu sông Cò khu vực cổng A

Gói thầu số 6: Xây dựng 4 cầu sông Cò khu vực cổng A, Đồng Mô – Ngải Sơn, TP.Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung”

Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Ban Đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ ngày 30/11/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung, Đồng Mô – Ngải Sơn, TP.Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Điện thoại: (034) 3279023/ hoặc 0912398674; Fax: (034) 3279005

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 11 giờ, ngày 15/12/2007

(Nhà thầu đăng ký mua HSMT ngày 27-28/11/2007 trong giờ hành chính).