Cung cấp hệ thống luyện kín 270 lít

Cung cấp hệ thống luyện kín 270 lít

6
Tháng 1/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.580.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói