Cung cấp khuôn lưu hóa

Cung cấp khuôn lưu hóa

7
tháng 4/2008
7 tháng
Giá gói thầu:
 • 899.700.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói