Xây dựng móng máy

Xây dựng móng máy

8
tháng 3/2008
7 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.100.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá