Lắp đặt thiết bị

Lắp đặt thiết bị

9
tháng 8/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.500.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói