Chi phí thẩm tra tổng dự toán

Chi phí thẩm tra tổng dự toán

03
Quý IV/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.775.022 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá