Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

04
Quý IV/2007
Từ lúc ký HĐ đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 19.977.474 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá