Chi phí giám sát thi công XDCT

Chi phí giám sát thi công XDCT

5
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 139.551.100 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá