Chi phí thẩm tra thiết kề kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

Chi phí thẩm tra thiết kề kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

02
Quý IV/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.066.239 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá