Chi phí thử tĩnh cọc

Chi phí thử tĩnh cọc

08
Quý IV/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 23.304.942 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá