Chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng

09
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.451.586.028 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá