“Tư vấn theo dõi đánh giá dự án”

“Tư vấn theo dõi đánh giá dự án”

TV18
Quý I/2008
60 tháng (không liên tục)
Giá gói thầu:
 • 30.000 (USD)
 • WB
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói