“Tư vấn hỗ trợ pháp luật đối với vấn đề hợp đồng”

“Tư vấn hỗ trợ pháp luật đối với vấn đề hợp đồng”

TV21
Quý I/2008
48 tháng (không liên tục)
Giá gói thầu:
 • 20.000 (USD)
 • WB
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói