CUNG ỨNG VẬT TƯ HÓA CHẤT CHẠY THẬN NHÂN TẠO

CUNG ỨNG VẬT TƯ HÓA CHẤT CHẠY THẬN NHÂN TẠO

1A
Quý IV/2007
2007-2008
Giá gói thầu:
 • 568.600.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói