Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ.

Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ.

Gói thầu số 55-HAQN
14/01/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.973.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá