Đầu tư chiều sâu phát triển công nghệ địa kỹ thuật-địa môi trường phục vụ xây dựng và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và giảm nhẹ tai biến

Đầu tư chiều sâu phát triển công nghệ địa kỹ thuật-địa môi trường phục vụ xây dựng và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và giảm nhẹ tai biến

01
Quý IV năm 2007
Không quá 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 6.999.637.221 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói