Gói thầu số 2: Trang bị thiết bị chấm thi trắc nghiệm.

Gói thầu số 2: Trang bị thiết bị chấm thi trắc nghiệm.

02
tháng 12 năm 2007
tháng 12 năm 2007
Giá gói thầu:
 • 347.857.620 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu