San lắp mặt bằng Trường Đại học Tiền Giang (giai đoạn 1)

San lắp mặt bằng Trường Đại học Tiền Giang (giai đoạn 1)

1
Tháng 11/2007
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.767.229.986 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu