Gói thầu 4: Thiết bị y tế trong LABO

Gói thầu 4: Thiết bị y tế trong LABO

1
12/2007 – 3/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.758.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói