Mua sắm tài sản (ca nô)

Mua sắm tài sản (ca nô)

1
03/12/2007-05/12/2007
1 ngày
Giá gói thầu:
 • 183.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá