Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng máy tính truyền nhận và lưu giữ số liệu cho Trung tâm Tư liệu KTTV và 9 Đài KTTV khu vực

Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng máy tính truyền nhận và lưu giữ số liệu cho Trung tâm Tư liệu KTTV và 9 Đài KTTV khu vực

Gói thầu số 3
Tháng 02/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 529.055.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói