Xây dựng phần mềm quản lý thông tin tư liệu lưu trữ

Xây dựng phần mềm quản lý thông tin tư liệu lưu trữ

Gói thầu số 4
Tháng 01/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 250.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói