Xây dựng phần mềm kết nối, quản lý số liệu khí tượng bề mặt trên mạng máy tính

Xây dựng phần mềm kết nối, quản lý số liệu khí tượng bề mặt trên mạng máy tính

Gói thầu số 5
Tháng 01/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 100.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói