Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên

Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Vạn phái huyện phổ yên

01
trong tháng 12
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.326.605.487 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu