Xây lắp

Xây lắp

01
Quý IV/2007
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.460.102.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá