Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Kho chứa khí hóa lỏng Vũng Tàu

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Kho chứa khí hóa lỏng Vũng Tàu

01
12/2007 – 01/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 1395000000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá