Cung cấp panen điều khiển hệ thống kích thích phục vụ sửa chữa lớn năm 2008

Cung cấp panen điều khiển hệ thống kích thích phục vụ sửa chữa lớn năm 2008

01
Ngày 4/1/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 345.000.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu