Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công XDCT và cung cấp lắp đặt TB

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công XDCT và cung cấp lắp đặt TB

02
Tháng 08,09/2007
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 11.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm