Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị (không bao gồm phần cọc thí nghiệm, phần PCCC, truyền hình)

Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị (không bao gồm phần cọc thí nghiệm, phần PCCC, truyền hình)

06
Tháng 09,10/2007
22 tháng
Giá gói thầu:
 • 89.529.430.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu