Phim và dụng cụ X-quang

Phim và dụng cụ X-quang

2
quý VI/2007
năm 2008
Giá gói thầu:
 • 600.900.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói