Dụng cụ hóa chất xét nghiệm còn lại

Dụng cụ hóa chất xét nghiệm còn lại

8
quý VI/2007
năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1.412.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói