Thi công phần xây lắp

Thi công phần xây lắp

04
03 tháng
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.236.438.787 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá