Thi công phần hệ thống PCCC + hệ thống CS

Thi công phần hệ thống PCCC + hệ thống CS

05
01 tháng
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 98.222.624 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá