Thi công phần thiết bị

Thi công phần thiết bị

06
01 tháng
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 151.987.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá